top of page

polityka prywatnosci

Polityka Prywatności obowiązująca od 14.08.2022 r.

Poniższa Polityka Prywatności (dalej "Polityka") została opracowana w celu udzielenia przejrzystej oraz kompletnej informacji dotyczącej przetwarzania danych przez Administratora.

1. Wyjaśnienie pojęć

Za każdym razem kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane wielką literą otrzymuje ono następujące znaczenie:

Administrator - Majewscy Company Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 12/H6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937344, NIP: 6040227612, REGON: 520628204.

Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka plików cookie – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych z plikami cookie znajdująca się pod adresem https://www.majewskastylisci.com/polityka-cookies

Profil – profil lub fanpage Administratora na jednym z portali społecznościowych.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona – witryna internetowa działająca w domenie https://www.majewskastylisci.com   

Użytkownik – osoba lub podmiot, który przegląda zawartość Strony.

Klient – osoba lub podmiot korzystający z usług Administratora. 

2. Polityka

Niniejsza Polityka prywatności określająca zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych Użytkowników.

 

3. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Majewscy Company Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 12/H6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937344, NIP: 6040227612, REGON: 520628204.

Kontakt z Administratorem danych: tel. +48 506 109 969 e-mail: salon@majewskastylisci.com 

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi dane osobowe w następujących celach: 

- świadczenia usług i zarządzania nimi;

- zapewnienia stałej obsługi klienta i wsparcia technicznego naszym Użytkownikom oraz Klientom;

- do tworzenia zagregowanych danych statystycznych i innych zagregowanych i/lub wywnioskowanych informacji nieosobowych, które są wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów biznesowych do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług;

- zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Za każdym razem, kiedy Użytkownik lub Klient podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora zostanie poproszony o podanie danych osobowych, ma prawo do odmowy ich podania. Jednak niepodanie danych osobowych, może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi. 

 

5. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

5.1.  Przeglądanie Strony

Podczas przeglądania Strony przez Użytkownika Administrator przetwarza informacje w postaci plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu (komputerze, smartfonie) Użytkownika Strony. Przechowują dane, które za pomocą przeglądarki internetowej przesyłane są na serwer dostawcy Administratora (m.in. data i godzina zapytania; adres IP; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaj systemu operacyjnego); w tym zakresie wyszukiwania treści na Stronie Administrator korzysta także z zewnętrznego narzędzia wyszukiwania. Usługa wyszukiwania korzysta z dostępu do zapytań wprowadzanych w przeglądarce internetowej. Zapisywany jest wtedy adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookie znajdują się w Polityce plików cookie pod adresem: https://www.majewskastylisci.com/polityka-cookies

 

5.2.   Kontakt oraz wnioski

W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane nam pytania lub zgłaszane wnioski. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego do nas zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu (numer telefonu, e-mail), imię, nazwisko, zakres usług, treść zapytania lub wniosku.

Historia odbytej rozmowy i przesłanych do nas wiadomości jest przez nas zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres dwóch lat od jej zakończenia.

Podstawą przetwarzania podanych w ww. celu danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

5.3.   Usługa

W celu umówienia się na usługę przetwarzane będą dane niezbędne do wykonania usługi. Zakres przetwarzania danych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- świadczenia usług związanych z działalnością Administratora i jego obsługą. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- wykonania, realizacji, a także obsługa reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,

- w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

 

5.4.  Zadatek

W celu umówienia się na niektóre usługi koniecznością jest wpłacenie zadatku przed wykonaniem usługi. W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do wykonania usługi, zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, datę wizyty, numer konta. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Zadatek wpłacany jest na konto bankowe Majewscy Company sp. z o.o. Transakcja obsługiwana jest przez system bankowy, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz poufność danych.

 

5.5.  Podanie danych rozliczeniowych

Po wykonanej usłudze możliwe jest podanie danych rozliczeniowych, tj. danych osoby lub podmiotu, na które ma zostać wystawiona faktura za dokonaną usługę. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON, adres zamieszkania lub adres, na który założona jest działalność. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

5.6.  Media społecznościowe

Prowadzimy profile i tzw. fanpage na następujących portalach: Facebook oraz Instagram.

Jeżeli Użytkownik Strony odwiedza te profile lub fanpage, korzysta z udostępnionych przez ww. portale komunikatorów i zawartych na nich informacji, wówczas Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które Użytkownik Strony, także sam udostępnia za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

Dane osobowe w ramach naszych profili i fanpage przetwarzane są w celu:

- udzielania odpowiedzi na skierowane do nas prywatne wiadomości,

- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

- udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasze profile lub fanpage.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do nas pytania, prowadzeniu dyskusji, informowaniu o naszej działalności oraz tworzeniu i budowaniu relacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jednocześnie prosimy pamiętać, iż podczas korzystania z naszych Profili, również operatorzy portali społecznościowych przetwarzają Państwa dane osobowe we własnych celach i zakresie, który nie jest objęty niniejszą Polityką. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych opisany jest szczegółowo w Politykach prywatności ww. portali społecznościowych, dostępnych na ich stronach internetowych.

Korzystający ze Strony zawsze może usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na ww. portalach społecznościowych.

 

6. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia i zakresu naszych usług, których roszczenie może dotyczyć. Przykładowo może to być imię, nazwisko, numer telefonu, historia korzystania z naszych usług.

W celu ustalenia dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia dane zostaną trwale usunięte.

 

7. Konkursy i promocje

W mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) mogą być prowadzone konkursy oraz akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Zakres danych przetwarzanych w ramach konkursów i promocji obejmuje dane osobowe, które mogą być dostępne w mediach społecznościowych i które Użytkownik Strony, także sam udostępnia za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

 

8. Linki zewnętrznych podmiotów / widgety

Jeśli odwołujemy się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub, do których jest odwołanie na Stronie, nasza niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli oferujemy linki, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

W ramach Strony mogą być również dostępne widgety podmiotów trzecich, które mogą poprosić o dobrowolne podanie danych osobowych. Każdorazowo informacja o tym, jaki konkretnie podmiot gromadzi dane osobowe za pośrednictwem widgetu jest dostępna w ramach tego rozwiązania. Podobnie jak w przypadku linków, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

 

​​9. Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzenia i utrzymania Strony oraz świadczenia usług na rzecz Użytkowników, dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania do podmiotów trzecich.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, hosting serwerów, poczty e-mail, serwis oprogramowania, serwis urządzeń technicznych, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, usługi pocztowe, operatorzy bankowi, operatorzy płatności, Wix.com, Inc oraz Booksy International sp. z o.o,

10. Organy państwowe

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazania im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK.

 

11. Jak długo przechowujemy przekazane nam dane osobowe?

Okres przechowywania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

 

11.1.   Dane związane z rejestracją usługi, w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przede wszystkim przez zakres niezbędny do prawidłowej realizacji usługi oraz wynikających z faktu zawarcia umowy obowiązków prawnych.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez wskazany poniżej okres przedawnienia roszczeń.

W zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług, podlegają archiwizacji i nie są dalej przetwarzane za wyjątkiem ww. celu. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane bez możliwości ich dalszego przetwarzania lub odtworzenia. Terminy przedawnienia wynoszą:

- 6 lat dla roszczeń majątkowych (art. 118 KC),

- 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 KC),

- 3 lata dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej osobie czynem niedozwolonym od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442(1) KC).

Wskazane powyżej terminy liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego mogą zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok ze względu na roszczenia, które mogą zostać wniesione np. do sądu w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia. Ze względu na długość procedury sądowej możemy nie otrzymać informacji o wniesieniu roszczenia, co uzasadni przedłużenie terminu o 1 rok.

Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Użytkownika rejestracją na usługę, przechowujemy zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będziemy te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

 

11.2. Dane przetwarzane na podstawie zgody

Zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, Administrator zachowa numer telefonu wykorzystywany do rejestracji usługi maksymalnie przez okres 1 roku (od daty wycofania zgody) w celu wykazania rozliczalności oraz obrony przed roszczeniami.

12. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Użytkownikom, których dane są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

12.1.   Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

12.2.   Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Użytkownika; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

12.3.   Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników powinny być aktualne i poprawne. Mają Państwo prawo żądać sprostowania danych.

12.4.   Prawo do usunięcia danych

Korzystający z Portalu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia, w odpowiedzi na Państwa żądanie poinformujemy o tym.

12.5.   Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

- Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji dokonamy weryfikacji danych i ograniczymy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc;
- przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

12.6.   Prawo do przenoszenia

Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika lub na podstawie umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz ma prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

12.7.   Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12.8.   Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli Użytkownik stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

12.9.   Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw, należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: salon@majewskastylisci.com

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

Jeżeli Użytkownik przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na żądania Użytkowników są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

13. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

14. Zmiana polityki prywatności

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady określone w Polityce. Aktualna treść Polityki jest publikowana na naszej stronie https://www.majewskastylisci.com  Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: salon@majewskastylisci.com (W tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”)

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2023 r.

bottom of page